Informacje dla autorów

Organizatorzy KSTiT 2016 zapraszają do zgłaszania artykułów w języku polskim lub angielskim, prezentujących nowatorskie rozwiązania, analizy, wyniki pomiarowe bądź symulacyjne, które dotychczas nie zostały opublikowane i nie znajdują się w fazie recenzji. Artykuły muszą być zgodne z szablonem dostępnym na stronie sympozjum.

Zgłoszone artykuły zostaną poddane recenzji minimum trzech niezależnych ekspertów. Wszystkie zaakceptowane artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne. Planowane jest przyznanie nagród za najlepsze artykuły dla młodych autorów.

Obrady sympozjum odbywać się będą w języku polskim.

Sympozjum towarzyszyć będzie wystawa prac badawczych realizowanych przez zespoły krajowe, prototypów, a także sprzętu oferowanego przez firmy telekomunikacyjne i teleinformatyczne.

Format referatów

Referaty powinny zostać przygotowane w formacie Word lub LaTeX wedle następującego wzorca:

Wzorzec KSTiT 2016 w pliku Word

Wzorzec KSTiT 2016 w pliku LaTeX

Do recenzji prosimy o nadsyłanie plików pdf. Wersje ostateczne artykułów powinny zostać przesłane w postaci pliku doc, docx lub zip (zawierającego wszystkie pliki niezbędne do kompilacji formatu LaTeX). Artykuły plenarne muszą zostać przesłane w formacie doc lub docx, artykuły sesyjne mogą zostać przesłane w dowolnym z w/w formatów.

W referatach można umieszczać kolorowe ilustracje.

Zgłaszanie referatów

Artykuły należy zgłaszać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi.

KSTiT 2016 © 2015-2016